top of page

درباره PREC

کمپین برابری نژادی Piedmont پس از اعتراضات جورج فلوید راه اندازی شد. هدف ما تشویق جامعه پیمونت برای شرکت در اقدامات مستقیم ضد نژادپرستانه است. ما با سازمان ها و افراد متحد برای افزایش آگاهی در مورد نژادپرستی و حمایت از سیاست های عدالت و برابری نژادی کار می کنیم. حوزه های تمرکز اصلی ما عبارتند از: اصلاح پلیس، تنوع بخشیدن به شهر و رهبری آن، ترویج سیاست هایی که منجر به مسکن متنوع و مقرون به صرفه می شود، و ترویج ضد نژادپرستی در مدارس.  

 

PREC یک ساختار رهبری جمعی دارد. کمیته راهبری فعلی متشکل از: فیروز عبدالله، ایرنه چنگ، لزلی گری، امی گریفیث، سارا کارلینسکی، دایانا لی و سوزی استرابل است.

bottom of page