top of page
SJM-L-BLMFLAG-0622-5_edited.jpg

کمیته رهبری جامعه و مدنی

کمیته رهبری جامعه و مدنی برای جذب و انتخاب نامزدهای سیاه پوست، بومی و رنگین پوستان برای پست های رهبری در شهر پیمونت کار می کند.  این کمیته همچنین کارهای اجتماعی را که مشارکت و زندگی BIPOC در Piedmont را نشان می دهد، برجسته می کند و از آن حمایت می کند.  ما با اعضای جامعه برای ارتقای برابری نژادی در شهرمان کار می کنیم.  

رئیس کمیته: امی گریفیث. **در حال حاضر به دنبال عضوی از انجمن برای عضویت در این کمیته فرعی هستیم. لطفاً سوالات یا علاقه خود را به piedmontracialequity@gmail.com ایمیل کنید. ما به شدت دوست داریم تو را داشته باشیم!

bottom of page